Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKO Bank Polski
Sesja gminy- zdjęcie

Przedstawiam Państwu, zgodnie z zapowiedzią, kolejną część relacji z poprzednich sesji RM. W pierwszej części było głównie o zmianach w podatkach i ich stawkach, tym razem skupimy się głównie na gospodarce odpadami- choć będzie również o planowanej obwodnicy i statucie OPS.

 

Przypominam, że wcześniejszy artykuł jest dostępny pod adresem: http://temat.info/gryfice/399-o-dwoch-sesjach-slow-kilka-cz-1-3.html .

Po zakończeniu tematów podatków, kolejnym punktem XVII sesji RM było podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na renowację zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Trzygłowie. Był to punkt cofnięty do sprawdzenia z wcześniejszej sesji, o którym już pisałem. Po sprawdzeniu wykonanego zakresu robót i zapoznaniu się z kosztorysami radni jednomyślnie przyznali 77.492,00 zł na wykonanie wymiany posadzki kościoła, remont zakrystii, wykonanie odwodnienia terenu przy kościele oraz wykonanie kamiennego ołtarza i ambony w kościele. W ten sposób, przyznając o 7 tysięcy więcej niż we wcześniejszej uchwale, kwestia zakończeniu remontu została całkowicie zamknięta. Przydzielone środki zdecydowanie przyczynią się do zachowania tego zabytku. Przed uchwaleniem kolejnego budżetu zdecydowanie należy zastanowić się, które kolejne obiekty wymagają remontu i powinniśmy zająć się nimi w najbliższym czasie.

Za pomocą kolejnej uchwały, radni przyjęli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice. Jest to dokument, który zawiera szczegółowe zasady dotyczące selektywnego zbierania i odbierania/przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych szeroko rozumianych odpadów, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników, czy częstości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych, utrzymywania zwierząt domowych. Z racji mnogości informacji, zachęcam Państwa do indywidualnego zapoznania się z treścią tej uchwały- można tego dokonać po wejściu w link: http://bip.gminagryfice.pl/strony/12172.dhtml .

Kolejną przyjętą uchwałą była uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzenie tej uchwały nałożyła na nas ustawa o utrzymaniu czystości i porządku (której zapisy nałożyły na nas również obowiązek uchwalenia pozostałych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami). Dalej głównym podziałem odpadów komunalnych są odpady zebrane w pojemnikach niesegregowane (zmieszane), odpady wielkogabarytowe oraz selektywne frakcje odpadów komunalnych w oddzielnych workach lub pojemnikach o następującej kolorystyce:

- papier i tektura: kolor NIEBIESKI;

- szkło: kolor ZIELONY;

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np. TETRAPAK), metale: kolor ŻÓŁTY

- odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone): kolor BRĄZOWY

Zmianie uległy również wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Nowy wzór deklaracji zawiera dane niezbędne do prowadzenia czynności windykacyjnych, sprawdzających i egzekucyjnych- a prócz tego ułatwia prowadzenie korespondencji z właścicielem nieruchomości. Zachęcam każdego do zapoznania się z nowymi wzorami deklaracji w Urzędzie Miejskim, czy też do pobrania ich i zapoznania się z nimi za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfice: http://bip.gminagryfice.pl/strony/12182.dhtml .

Jednomyślnie została podjęta również uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Nie zmienione zostały za jej pomocą jednak stawki za odbiór odpadów, a dodana jedynie została nowa kategoria nieruchomości (wprowadzona ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmian w innych analogicznych ustawach). Nową kategorię stanowią nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe (lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) wykorzystywane jedynie przez część roku. Mowa tu w głównej mierze o ogródkach działkowych. Nowa stawka ma charakter ryczałtowy i jest pobierana za okres roku. Jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywnych, wynosi ona 15 zł. Jeśli nie są odbierane i zbierane w sposób selektywny, to wynosi ona 18 zł.

Ostatnią uchwałą „komunalną” było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały odnoszącej się do terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadziła ona dodatkowy punkt, odnoszący się do wspomnianych w poprzednim akapicie nowych kategorii nieruchomości o następującym brzmieniu: „Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się z góry, bez odrębnego wezwania, w terminie do 31 marca każdego roku.”

Dużą zmianą wprowadzoną na tej sesji było również podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach. Uchwałą tą, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku został ujednolicony oraz uproszczony statut Ośrodka. Była to zmiana niezbędna, gdyż w ostatnich latach kolejne przepisy prawa państwowego wymuszały wprowadzanie zmian w poprzednio uchwalonym statucie ( z 2006 roku). Dodatkowo przez ten okres zmienił się zakres zadań Ośrodka. Po planowanych zmianach w strukturze Ośrodka, funkcję Kierownika Ośrodka zajmie Dyrektor Ośrodka, któremu będą podlegać kierownicy poszczególnych sekcji. Będzie to rozwiązanie na pewno bardziej czytelne od dotychczasowego, które sprawiało niejednokrotnie trudności w kontaktach z Ośrodkiem różnym firmom i podmiotom zewnętrznym. W tym miejscu należałoby też podziękować za ciężką pracę wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy robią co mogą, by w świetle obowiązujących przepisów pomóc każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. A jak wiadomo każdą sprawą trzeba rozpatrywać indywidualnie, co momentami przysparza wielu trudności.

Kolejnymi punktami porządku obrad było wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości oraz wyrażenie zgody na przyspieszenie przyznania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dla pani Agnieszki Baum. Sytuacja mieszkaniowa tej pani jest bardzo trudna, wychowuje ona samotnie 6 dzieci. Dlatego też radni jednomyślnie podjęli tą uchwałę- teraz należy tylko znaleźć odpowiedni lokal dla tej rodziny.

Następnie zostało przyjęte stanowisko Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie budowy obwodnicy Gryfic wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Redze. Projekt ten zakładał utworzenie przeprawy mostowej, która pozwoliłaby skomunikować planowaną Gryficką Strefę Inwestycyjną z drogą nr 105 kierunek Brojce i dalej do planowanego węzła drogowego w Kiełpinie (łączącego nas z drogą krajową S6 z Płot do Kołobrzegu i dalej). W ciągu minionych 5 lat ruch samochodowy w Gryficach zwiększył się o 50%, a w ciągu następnych dziesięciu lat prawdopodobnie zwiększy się przeszło dwukrotnie. Jak wiemy, już teraz przejście (czy też przejazd) przez gryfickie ulice jest momentami bardzo utrudniony. Jak wiemy, na spotkaniu w sprawie planowanej obwodnicy Gryfic, które odbyło się 26 listopada, władze naszego województwa dostrzegły problem ruchu komunikacyjnego w Gryficach, lecz nie optują za budową obwodnicy miejskiej z przeprawą mostową. O wiele bardziej prawdopodobnym i możliwym do realizacji rozwiązaniem jest odciążenie ulicy Kościuszki z ruchu samochodowego za pośrednictwem utworzenia części „obwodnicy” łączącej ulicę Kamieńską z ulicą Niechorską. Czy tak się stanie? Zobaczymy co przyniosą nam najbliższe miesiące.

W ostatniej części tej relacji, którą zamieszczę niebawem, znajdą Państwo informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, stanie realizacji zadań oświatowych w naszej gminie, omawiane zapytania i interpelacje, czy też informacje odnośnie programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi.

Jednocześnie serdecznie zapraszam Państwa do udziału w jutrzejszej (30.12.15r.) sesji Rady Miejskiej, która rozpocznie się o godzinie 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Załuskiego w Gryficach. To ostatnia sesja w tym roku, więc warto w niej uczestniczyć- w porządku obrad zaplanowane jest przyznanie wynagrodzenia dla burmistrza Gryfic na kolejne lata.

 

Paweł Kamiński
Radny Gminy Gryfice

Komentarze  

+4 #5 Paweł.Kamiński 2016-01-04 21:46
Cytuję margi:
za duzo jak dla mnie. Jak scenogram, nie idzie sie przebic. Nie ma "trupów".

Niestety, trupów nie ma i raczej nie będzie ;) Krwi, trupów, alkoholu i innych używek. Po części można powiedzieć, że jest to swoisty stenogram, ale też wielu osobom właśnie na tym zależy. Chcą się dowiedzieć w prosty sposób co się działo- a jednego interesują podatki, drugiego ulica, trzeciego budżet. I później trzeba kombinować jak tu to wszystko przystępnie przekazać...
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #4 K 2015-12-30 22:58
Nasz burMistrz zasłużył na każde możliwie wysokie wynagrodzenie - w końcu rządzi tym b... / tym miastem / , poza jego centrum ..gdzie rządzi .. . wielki biznes /?/ ,zarządca kocich łbów /?/ -kto ? Mieszkańcy ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #3 K 2015-12-30 22:42
Cytuję margi:
za duzo jak dla mnie. Jak scenogram, nie idzie sie przebic. Nie ma "trupów".

to nie teatr - tylko szara rz..
Cytować | Zgłoś administratorowi
-4 #2 margi 2015-12-30 19:53
za duzo jak dla mnie. Jak scenogram, nie idzie sie przebic. Nie ma "trupów".
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #1 Richard Swetru 2015-12-29 13:36
ciekawe kto podobnie jak ja na wszelki wypadek weźmie rozdzielnosc majątkowa aby ukryć połowę majątku w oświadczeniu. Proponuję obstawiać kto jest liderem. Specjalna nagroda powinna zostać przyznana w kategorii najgrubszy wał na lewej TV i pakiecie satelitarnym. Tutaj mamy bezkonkurencyjnego czepiona. Z okazji gwiazdki gratisowe 5 lat kadencji dla burmistrza i słownik z polskiego bełkotliwego na polski dla niektórych radnych.
Cytować | Zgłoś administratorowi