Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKO Bank Polski
Sesja gminy- zdjęcie
Choć od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryficach minęło trochę czasu, a już w najbliższą środę odbędzie się kolejna, to jednak przed końcem tego roku pragnę poinformować Państwa o tym, co działo się podczas nich. 
Z całą odpowiedzialnością mogę napisać, że XVII sesja RM, która odbyła się pod koniec listopada br., była sesją „podatkowo-komunalną”. A to dlatego, że to właśnie podczas niej były podejmowane uchwały dotyczące stawek podatków i opłat w naszej gminie. Jednakże wielkich rewolucji tutaj nie było- choć trzeba przyznać, iż w pewnych miejscach nastąpiły pozytywne zmiany. Większe zmiany weszły w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż został uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice, ustalone zostały nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a podjęta została również uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Niewątpliwie wielkim atutem jest również uchwalenie nowego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.
 
Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji RM, na sali obrad było obecnych dwudziestu radnych. Do porządku obrad przyjęliśmy dodatkowy punkt dotyczący stanowiska Rady Miejskiej w sprawie budowy obwodnicy Gryfic wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Redze.Kolejne zmiany w budżecie gminy na 2015 rok zostały przyjęte jednomyślnie. Wśród przyjętych zmiana znalazły się po raz kolejny środki przeznaczone na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach (zostały one ściągnięte z wcześniejszej sesji), gdyż radni uzyskali informację, że zostaną one przeznaczone na godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, których nie udało się uniknąć w ciągu roku szkolnego. Dodatkowe środki zostały przekazane również dla Szkoły Podstawowej nr 4 (m.in. na zatrudnienie psychologa, wzrost ilości godzin nauczania indywidualnego oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów). Wszystkie te dodatkowe środki zostały przesunięte z uchwalonej w budżecie gminy na 2015 rok rezerwy dla szkół prowadzonych przez  naszą gminę. Niebawem okaże się, czy to rozwiązanie sprawdziło się i wpłynęło na oszczędności w edukacji. Choć jak wiadomo, na nią akurat nie powinniśmy nigdy żałować pieniędzy i o ile wydatki są racjonalne i uzasadnione, nie powinniśmy ich odbierać. Za pomocą tych zmian Zakład Usług Komunalnych dokonał wewnątrz swojego budżetu przesunięć środków niezbędnych na wypłaty wynagrodzenia osobowego swoim pracownikom.
 
Kolejną uchwałą była uchwała dotycząca określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała ta została również przyjęta jednomyślnie, a nałożone w niej roczne stawki nie uległy zmianie w stosunku do stawek podatku od nieruchomości z 2011 roku. Nowością jest jedynie wprowadzenie dwóch podatków, które wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni, który wynosi 4,58 zł. Drugim wprowadzonym podatkiem jest podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, od 1 m2 powierzchni, który wynosi 3 zł.
 
Radni jednomyślnie zdecydowali również, że zwolnieniem od podatku od nieruchomości zostają również grunty, budynki, budowle oraz ich części zajęte na boiska i hale sportowe (wraz z infrastrukturą) oraz zajęte na prowadzenie świetlic. Jeśli jesteśmy już przy zwolnieniach, to zostały również uchwalone zasady udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Zwolnienia obejmujące nowopowstałe budynki (lub ich części) i budowle wraz z gruntami będące własnością podatnika oraz wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem budynków (lub ich części) i budowli, oraz gruntów lub ich części przeznaczonych na działalność handlową. Zwolnienie to przysługuje na okres:
- 18 miesięcy, w przypadku poniesionych nakładów na budowę lub rozbudowę od wysokości 500.000 zł do wysokości 1.000.000 zł;
- 36 miesięcy, w przypadku poniesionych nakładów na budowę lub rozbudowę powyżej wysokości 1.000.000 zł.
Mamy nadzieję, że ta uchwała- wraz z tworzoną uchwałą odnośnie zasad zwolnień w przypadku konkretnego zwiększenia zatrudnienia, sprawi, że Gryfice chętniej będą przyciągać kolejnych inwestorów.
 
Następnym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok. Cena ta określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok, obniżona została z kwoty 53,75 zł za 1 dt, do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Nastąpiło więc jej zmniejszenie o prawie 4 złote w stosunku do roku poprzedniego.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została również przyjęta jednomyślnie. W porównaniu do roku poprzedniego, ujęte w niej stawki zostały jedynie zaokrąglone do pełnych złotych. Dodatkowo została wprowadzona zmiana w stawce podatku od autobusu w zależności od liczby miejsc do  siedzenia. Była to zmiana podyktowana zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 roku. W chwili obecnej określa ona dwa przedziały liczby miejsc: mniejszej niż 22 miejsca (podatek w wysokości 1.000 zł), równej lub wyższej niż 22 miejsca siedzące (podatek w wysokości 1.500zł). 
 
Stawki opłat targowych wchodzące od kolejnego roku,  nie zostały zmienione w stosunku do stawek wynikających z poprzedniej uchwały z 2011 roku. Prócz tego, zostało dodane nowe miejsce wyznaczone do prowadzenia działalności handlowej w okresie sprzedaży produktów sezonowych: teren przy ul. Wałowej 21 (dawny gryficki PEC). W chwili obecnej na prowadzenie takiej działalności mamy wyznaczone 3 targowiska (przy ulicy Ks. Stanisława Ruta, przy ul. 3-go Maja, przy ulicy Brzozowej 5-Klonowej) oraz inne miejsca: teren przy cmentarzach komunalnych (po uzyskaniu zezwolenia zarządcy terenu), w okresie przedświątecznym (miesiąc grudzień)- teren przy ul. Brackiej oraz wspomniany wcześniej dawny PEC.
 
Uchwałą Rady Miejskiej zostały również ustalone wzory nowych formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Są one dostępne w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfice pod adresem: http://bip.gminagryfice.pl/strony/menu/32.dhtml
 
Kolejna część artykułu już jutro rano, więc zachęcam Państwa gorąco do czytania!
Paweł Kamiński
Radny Gminy Gryfice

Komentarze  

-3 #6 K 2015-12-30 20:21
Cytuję Marian Paździoch:
Za pomocą tych zmian Zakład Usług Komunalnych dokonał wewnątrz swojego budżetu przesunięć środków niezbędnych na wypłaty wynagrodzenia osobowego swoim pracownikom.??????????????????????????
to znaczy co to oznacza?

prosze obyjrzyćnastympny odecinek Kiepszczyńskich -feRDek Ponu wytłomocy .
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #5 Paweł.Kamiński 2015-12-29 14:16
Cytuję Marian Paździoch:
Za pomocą tych zmian Zakład Usług Komunalnych dokonał wewnątrz swojego budżetu przesunięć środków niezbędnych na wypłaty wynagrodzenia osobowego swoim pracownikom.??????????????????????????
to znaczy co to oznacza?

tych zmian- czyli zmian w budżecie dokonanych uchwałą. A reszta oznacza, że na podstawie uchwały Rada Miejska zezwoliła na dokonanie przesunięć środków np. ze składek na ubezpieczenie społeczne (gdzie była nadwyżka zaplanowanych środków), na wynagrodzenia pracowników, by mogli oni otrzymać swoje pensje na czas. Jeśli trzeba to dokładniej wytłumaczyć, to proszę dać znać, to postaram się to jasno wytłumaczyć.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #4 Marian Paździoch 2015-12-29 10:59
Za pomocą tych zmian Zakład Usług Komunalnych dokonał wewnątrz swojego budżetu przesunięć środków niezbędnych na wypłaty wynagrodzenia osobowego swoim pracownikom.??????????????????????????
to znaczy co to oznacza?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #3 Paweł.Kamiński 2015-12-28 22:23
Cytuję Rodzic:
Psycholog w sp4? Tu jest potrzebna resocjalizacja a nie psycholog. Czytanie ze zrozumieniem u dzieci lezy. Potrzebne sa zajecia z rozumienia teksty. A z ta obwodnica co wyszlo? Ta dziewguciowa byla zla? kazimierz jasnie pan uwalil. W swieta teraz cale gryfice staly a nasi radni sie laskawie obudzili? Panie Pawle czy mamy szanse na most w przeciagu 2 lat chociaz?

Edukacja szkolna moim osobistym zdaniem w dużej mierze w naszym kraju po prostu leży. Ale o tym wszyscy wiemy...
Co do obwodnicy. Stanowisko powstało na tamtej sesji, gdyż było podparciem pod rozmowy z Marszałkiem i innymi przedstawicielami województwa. Odnośnie obwodnicy i budowy mostu- w ciągu dwóch lat być może powstanie mostek w parku (ten przy "ogrodzie japońskim" obiecywany).... Szansy na kolejny most drogowy w przeciągu 2 czy więcej lat niestety nie mamy (obym się jednak mylił...) . Cały projekt stworzenia obwodnicy Gryfic z przeprawą mostową to koszt około 100 milionów złotych- tyle środków nie znajdziemy łącząc pieniądze Gminy, Powiatu i Województwa jakie na ten cel mogłyby zostać zaplanowane. Województwo jest za odciążeniem ulicy Kościuszki poprzez budowę pierwszego łącznika- od ulicy Kamieńskiej do ulicy Niechorskiej. I to rozwiązanie chyba w obecnych relacjach jest możliwe do stworzenia. Ma to odciążyć po części ruch z tej ulicy, a budowa S6 może odciążyć miasto z jeszcze kolejnej części. Ale jak będzie? Zobaczymy...
Cytować | Zgłoś administratorowi
+12 #2 Rodzic 2015-12-28 17:02
Psycholog w sp4? Tu jest potrzebna resocjalizacja a nie psycholog. Czytanie ze zrozumieniem u dzieci lezy. Potrzebne sa zajecia z rozumienia teksty. A z ta obwodnica co wyszlo? Ta dziewguciowa byla zla? kazimierz jasnie pan uwalil. W swieta teraz cale gryfice staly a nasi radni sie laskawie obudzili? Panie Pawle czy mamy szanse na most w przeciagu 2 lat chociaz?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+10 #1 Płacisz? 2015-12-28 15:15
Bardzo dziękuję za informację odnośnie podatków!
Cytować | Zgłoś administratorowi