Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKOBPTrzebiatow
Sesja gminy- zdjęcie

W środę 28 października 2015 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Była to jedna z dłuższych sesji, gdyż trwała ponad 5 godzin…

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego artykułu, publikuję kolejną relację z obrad Rady Miejskiej w Gryficach. Jednocześnie przepraszam wszystkich za zwłokę w opublikowaniu tego tekstu, jednakże okres pierwszych tygodni listopada jest bardzo aktywnym czasem w moim przypadku. Ale kto był na gryfickim starym cmentarzu, na pewno widział naszych harcerzy sprzedających znicze. A następnie mógł udać się 11-go listopada na gryfickie obchody Narodowego Święta Niepodległości pod głaz Marszałka Piłsudskiego, czy też pobiec w VI Gryfickim Biegu Niepodległości.
 
Nie da się ukryć, że choć porządek tych obrad nie był, w porównaniu do poprzednich, dłuższy, to jednak jego kolejne punkty wywoływały coraz to większe emocje, a każda kwestia wymagała pochylenia się nad nią. Pomimo szerokiego omawiania na kilku poprzedzających sesję komisjach projektów uchwał zawartych w proponowanym porządku obrad, nie obyło się bez burzliwych momentami dyskusji.  Dodając do tego parokrotne odchodzenie od podejmowania danej uchwały i rozmowy w trakcie danych punktów na inne tematy, powstał nam obraz ostatniej sesji. Sesji, która wliczając przerwy trwała od godziny 10:00, a zakończyła się chwilę po godzinie 15.
 
Już na samym początku obrad, radny Brożyński zawnioskował o ściągnięcie z porządku sesji  uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfice.  Jak uzasadniał, omawiany  na Komisji Statutowej projekt uchwały zawierał zmiany wykraczające poza uprawnienia Rady Miejskiej. Radni większością głosów odrzucili ten wniosek. Ściągnięty z porządku obrad został jednak punkt odnośnie podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na renowację zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Trzygłowie. Punkt ten powróci najprawdopodobniej do porządku obrad podczas kolejnej sesji, gdy zostanie dokładne sprawdzone jaki zakres robót został wykonany w ramach już przyznanych środków i ile ich jeszcze brakuje.
 
Po przyjęciu sprawozdania z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady, nastąpiło przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r. Punkt ten został szeroko i szczegółowo omówiony przez pana Andrzeja Szczygła, co zostało pozytywnie podkreślone przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Opinia Komisji Budżetu i Finansów odnośnie przedstawionych informacji również była pozytywna, choć radny Hołubczak zaznaczył, że należy przeprowadzić kontrolę wydatków w szkołach oraz Zakładzie Usług Komunalnych- co powinno być priorytetem na najbliższy czas dla Komisji Rewizyjnej.
 
Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. Przed jego podjęciem nastąpiło ponad pół godziny przerwy- o co wnioskował radny Hołubczak, gdyż uaktualniony projekt zmian radni otrzymali na kilkanaście minut przed sesją. Po zakończeniu przerwy, projekt zmian budżetu został szeroko omówiony oraz nastąpiły w nim kolejne zmiany. Większością głosów zostały skreślone środki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników (mają one powrócić do obrad sesji po dokładnym sprawdzeniu ich).  Tą samą uchwałą radni zaakceptowali przesunięcie środków znajdujących się w Zakładzie Usług Komunalnych na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za kolejny miesiąc (zgodnie z poczynionymi ustaleniami na Komisji Budżetu i Finansów 203 927,26 zł).  Ponadto ZUK nie otrzymał zwiększenia wydatków na opracowanie dokumentacji oraz modernizację kanalizacji burzowej w Górzycy (wnioskowana kwota zwiększenia: 1500zł)- środki te zostały wcześniej przez zakład wydatkowane. Wśród zmian budżetu  utrzymane środki na dokumentację drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 105 w Borzyszewie do drogi powiatowej nr 3204Z ul. Pomorska w Gryficach (wniosek formalny w tej sprawie złożył radny Grzegorz Łabędzki). W miejscu odbyła się również krótka dyskusja odnośnie konieczności stworzenia planu budowy oraz remontów dróg gminnych- tak, by było wiadomo jakie drogi należy w pierwszej kolejności głównie wykonać. Wiadomo w końcu, że w naszym mieście i gminie są drogi, które nie były dawno remontowane, czy też te, które czekają jeszcze na realizację.
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfice przyniosło kolejne emocje. Jak się okazało, radca prawny pomimo wcześniejszego pozytywnego zaopiniowania tej uchwały, miał jednak wątpliwości odnośnie punktów określających obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w zakresie redagowania biuletynu informacyjnego Rady Miejskiej. Projekt ten pomimo omawiania na Komisji Statutowej ostatecznie nie został przyjęty w zaproponowanym wyglądzie. Na wniosek formalny radnego Brożyńskiego zostały skreślone z niego punkty dotyczące funkcji wiceprzewodniczącego. W projekcie tym pozostały punkty odnośnie dopisania do wykazów gryfickich osiedli kolejnych ulic, jak również te dotyczące zmian w sołectwach naszej gminy. Powstało sołectwo Barkowo, a dodatkowe miejscowości stanowiące je wcześniej utworzyły nowe sołectwo: Sołectwo Brodniki z miejscowościami Lubin i Grębocin.
 
Następnie przystąpiono do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach. W tym celu została powołana komisja skrutacyjna (przewodniczący Grzegorz Łabędzki, członkowie: Teresa Domagalska oraz Paweł Kamiński). W wyniku przeprowadzonego głosowania, wybrano 6 ławników (spośród 8 kandydatek na tą funkcję). Ławnikami zostały panie: Brążkowska Dorota, Cymkiej Jolanta, Duchnowicz Elżbieta, Kaszczyszyn Elżbieta, Przelaskowska Krystyna oraz Szczygieł Agnieszka.
 
W tym miejscu przewodniczący Rady Miejskiej zasygnalizował, że zbliżamy się do granicy kworum wśród radnych (na sali obrad znajdowało się 12 na 21 radnych)- co może być przykładem na to, że dłuższe sesje wcale nie sprzyjają prawidłowemu przebiegowi obrad. W takim składzie radny podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia zasadności skargi na działalność Burmistrza Gryfic. Dotyczyła ona zaniechania działań i nie wydania decyzji administracyjnej od 2013 r. w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składania lub magazynowania. Skarga ta dotyczy odpadów poprodukcyjnych powstałych w procesie technologicznym przy produkcji cukru prowadzonej przez Cukrownię Gryfice. Pan Andrzej Szczygieł jednocześnie powiedział, że decyzja niebawem zostanie wydana, gdyż niezbędne dokumenty są wciąż gromadzone i poczynione zostaną w tej sprawie dalsze kroki. 
 
Punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zawarcie umów dzierżawy zostały przez obecnych na sali radnych jednomyślnie uchwalone.W interpelacjach radnych głos zabrał p. Łabędzki, którzy dziękował za wykonane naprawy w obrębie Borzyszewa oraz składał wniosek o zobligowanie właściciela nieczynnego kiosku przy ul. Śniadeckich do zabezpieczenia go przed dalszym niszczeniem. Radny Tokarczyk pytał o termin zaplanowanej wycinkę suchych drzew. W punkcie tym wypowiedział się również p. Malczewski, który pytał o demontaż campingów przy stadionie (ma zostać przeprowadzona kontrola w całej gminie i takie pustostany mają zostać zlikwidowane), jak również pytał co z cennikiem gryfickiej pływalni i preferencjami dla przedsiębiorców. Burmistrz Gryfic powiedział, że przyznaje się do wcześniejszego błędu i potwierdza, że ZUK nie miał podstaw prawnych do wydania większych środków na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji burzowej w Górzycy i wystąpi w tej sprawie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Odniósł się równocześnie do kwestii kiosku, który Gmina stara się usunąć, lecz jest potrzebne nagłośnienie tego problemu. Odnośnie cennika pływalni powstały już pewne analizy, a Burmistrz podtrzymuje chęć współpracy z przedsiębiorcami i komisjami Rady Miejskiej w tej sprawie. W wolnych wnioskach radny Hołubczak pytał o plan dróg zgłoszonych do finansowania w ramach tzw. „schetynówek”, a radna Domagalska zapytała o termin przeniesienia placu zabaw na ulicy Śniadeckich, który od jakiegoś czasu stoi praktycznie na placu budowy.
 
W wolnych wnioskach głos zabrali również mieszkańcy Gryfic. Trzeba przyznać, że na swoje „pięć minut” musieli długo czekać. Pan Bogusław Fluderski odniósł się do kwestii, które podnosił już 4 lata temu, ale wtedy nie było środków na ich realizację- niwelacji terenu przy kamienicy znajdującej się przy ulicy Młyńskiej oraz spływającej po ulicy Młyńskiej wody, która podczas opadów wpada na teren młynu niszcząc go. Pytał również o utrzymywanie kładki i jazu w Parku Miejskim, gdyż Zakład Usług Komunalnych utrzymuje w sprawności kładkę, natomiast nie cały jaz. Kolejną osobą, która zabrała głos był p. Matuszewski, który w ostrych słowach zwracał się do burmistrza oraz pytał o to, ile kosztuje utrzymanie pana Łobożewicza na stanowisku. Ostatnią osobą, która się wypowiadała był pan Marcin Mikulin, który odniósł się do złożonego przez przedsiębiorców pisma w sprawie zmiany cennika gryfickiej pływalni. Sprawa ta została skierowana do odpowiednich komisji. Na tym obrady tej sesji zostały zakończone.
 
Szanowni Państwo, jak sami widzicie, sprawozdanie z obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej jest niezwykle szczegółowe. Jednakże wpływa to też na jego długość, gdyż nie wszystkie tematy da się opisać jednym zdaniem, a w niektórych wypadkach wręcz chciałoby się napisać coś więcej, ale nie ma na to miejsca. Dlatego też z tego miejsca chciałbym zapytać, czy wolicie Państwo, by kolejne relacje z sesji były dzielone na odcinki w różnych artykułach, czy też np. ukazywało się jedno krótkie sprawozdanie z sesji, a prócz niego w kolejnych dniach publikowane były teksty odnoszące się do najważniejszych spraw wymagających rozwinięcia? Chciałbym, byśmy razem pracowali nad formą tego przekazu. Tak, by był on jak najbardziej czytelny. 
 
Paweł Kamiński
Radny Gminy Gryfice
 

Komentarze  

+6 #13 krzysiek 2015-11-23 17:22
Cytuję krzysiek:
Cytuję Dariusz Ch.:
Panie Pawle, czapki z głów za relację! Oby wytrwał Pan w tym postanowieniu i opisywał to wszystko. W końcu jakby nie patrzeć, to mamy prawo wiedzieć co się dzieje na sesjach. Dzięki wielkie i powodzenia!

A ten biuletyn gminny ,?, to gdzie , może są jeszcze ludzie , którzy wolą "na piśmie " .

Biuletyn wydawała gmina G. / zapytam-gdzie?/ , może jeszcze wydaje ?/ Pan radny Kamiński pisze i to b.ładnie z jego strony , ale , czy gmina G. "wydaje coś z siebie "dla mieszkańców ? . Bo może powinna ?.Płacimy podatki /np.od nieruchomości , do których drogi nie zawsze gmina choćby szlaką posypie , i co -NIC ! A to taki uświęcony , prawem państwowym haracz ? Pan radny społecznie "odwala " za urzędy politykę informacyjną ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #12 hahaha 2015-11-23 16:04
Cytuję Anita:
A kto niby chciałby redagować taki biuletyn? Kolejna osoba będzie zatrudniona? Możliwe...
Już chyba wolę, by pan radny pisał takie teksty i je tutaj umieszczał. Przynajmniej wiadomo, że źródło nie jest oszukane!

Jak to kto, za pieniądze gminne nasz propagandzista Gargamela Tomaszek. Od pół roku słowa zlego na Szczygła nie powie bo SKS teraz sztamę trzyma a za tym kasa może skapnąć nadwornemu klakierowi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #11 Anita 2015-11-23 10:32
A kto niby chciałby redagować taki biuletyn? Kolejna osoba będzie zatrudniona? Możliwe...
Już chyba wolę, by pan radny pisał takie teksty i je tutaj umieszczał. Przynajmniej wiadomo, że źródło nie jest oszukane!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #10 krzysiek 2015-11-22 15:29
Cytuję Dariusz Ch.:
Panie Pawle, czapki z głów za relację! Oby wytrwał Pan w tym postanowieniu i opisywał to wszystko. W końcu jakby nie patrzeć, to mamy prawo wiedzieć co się dzieje na sesjach. Dzięki wielkie i powodzenia!

A ten biuletyn gminny ,?, to gdzie , może są jeszcze ludzie , którzy wolą "na piśmie " .
Cytować | Zgłoś administratorowi
+12 #9 Dariusz Ch. 2015-11-19 16:12
Panie Pawle, czapki z głów za relację! Oby wytrwał Pan w tym postanowieniu i opisywał to wszystko. W końcu jakby nie patrzeć, to mamy prawo wiedzieć co się dzieje na sesjach. Dzięki wielkie i powodzenia!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+16 #8 Paweł_Kamiński 2015-11-17 17:23
Cytuję Joanna:
Panie Pawle dziękuję za relacje. Krótkie artykuły z relacją zupełnie nie są potrzebne, skoro już ma Pan możliwość uczestniczyć i posiada Pan wiedze szczegółową niech będą to teksty odnoszące się do poszczególnych spraw. Czyli np. jeden tekst najważniejsze kwestie, inny tekst rozwijający cały kolejny wątek. Przy czym myślę 2 teksty z jednej sesji starczą w zupełności. Kawał dobrej pracy. Pana mandat jak najbardziej zasłużony.

Dziękuję za te słowa i słuszną opinię. Postaram się wdrożyć takie opisywanie tych kwestii i zobaczymy jak to wyjdzie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+16 #7 Paweł_Kamiński 2015-11-17 17:22
Cytuję krzysiek:
Przydatne sprawozdanie . Jaka ma być jego forma w przyszłości - może zależałoby to od ilości spraw omawianych na sesji ? Iedna uwaga - sołectwo Brodniki z "LUBLINEM" to musi być b.duże ?

Tak, sądzę, że ostatecznie będzie to zależało od sesji, ale kolejna raczej też szykuje się jako obfita w sprawy, więc zobaczymy.
Dziękuję za zwrócenie uwagi i przepraszam za błąd- nie zauważyłem, że automatyczna korekta poprawiła zapis miejscowości na "poprawny". Skorygowałem już ten błąd.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-16 #6 defender 2015-11-17 13:12
http://m.vod.gazetapolska.pl/11664-tylko-dla-doroslych-18-kulturowe-wzbogacanie-europy

bez komentarza
Cytować | Zgłoś administratorowi
+14 #5 krzysiek 2015-11-17 09:32
Przydatne sprawozdanie . Jaka ma być jego forma w przyszłości - może zależałoby to od ilości spraw omawianych na sesji ? Iedna uwaga - sołectwo Brodniki z "LUBLINEM" to musi być b.duże ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+16 #4 RZK 2015-11-17 08:32
Dobrze że pan panie Pawle nie idzie razem z tym samozwańczym Kreatorem Rzeczywistości.
Cytować | Zgłoś administratorowi